Diện tích hình bình hành toán lớp 4

Bài 2.

You watching: Diện tích hình bình hành toán lớp 4

Hình bình hành ABCD tất cả cạnh đáy AB = 15cm, độ cao AH bằng 3/5 cạnh đáy. Tính diện tích của hình bình hành kia.

Giải:

Chiều cao của hình bình hành ABCD bằng:

15 x 3/5 = 9 (cm)

Diện tích hình bình hành ABCD bằng:

15 x 9 = 135 (cm2)

Đáp số: 135cmét vuông.

Bài 3. Có một miếng đất hình bình hành cạnh lòng bởi 32m, fan ta không ngừng mở rộng miếng đất bằng phương pháp tăng cường mức độ nhiều năm cạnh đáy thêm 4m được miếng đất hình bình hành new. Có diện tích S rộng diện tích S miếng đất lúc đầu là 56centimet. Hỏi diện tích S của miếng đất thuở đầu là bao nhiêu?

Giải:

*

Miếng đất sau khi mở rộng có diện tích S hơn diện tích lúc đầu là 56mét vuông. Phần tạo thêm là diện tích S một hình bình hành bao gồm cạnh đáy là 4m cùng bao gồm độ cao bằng chiều cao của miếng khu đất ban đầu.

Chiều cao của miếng khu đất ban đầu bằng:

56 : 4 = 14 (m)

Diện tích của miếng khu đất ban đầu:

32 x 14 = 488 (m2)

Đáp số: 488mét vuông.

Bài 4. Có một miếng khu đất hình bình hành, cạnh lòng bởi 48m, độ cao kỉm cạnh lòng 12m, bên trên miếng đất bạn ta tLong rau, từng mét vuông thu hoạch được 2kg rau xanh. Hỏi số rau củ thu hoạch bên trên miếng khu đất là bao nhiêu?

Giải:

Chiều cao của miếng khu đất là:

48 – 12 = 36 (m)

Diện tích của miếng đất:

48 x 36 = 1728 (m2)

Số rau củ thu hoạch trên miếng đất:

2 x 1728 = 3456 (kg)

Đáp số: 3456kg

Bài 5. Tính diện tích hình chữ nhật AKCH biết hình bình hành ABCD tất cả diện tích bởi 28cmét vuông.

See more: Sweet Home Sweet Home Là Gì ? Home Sweet Home Thành Ngữ, Tục Ngữ, Slang Phrases

*

Giải:

Chiều cao AH của hình bình hành ABCD là:

28 : 7 = 4 (cm)

Độ dài cạnh HC hình chữ nhật AKCH là:

7 – 2 = 5 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật AKCH là:

5 x 4 = trăng tròn (cm2)

Đáp số: 20cm2

Bài 6. Tìm diện tích S của hình H có hình bình hành ABCD với hình chữ nhật BMNC, biết hình chữ nhật BMNC gồm chu vi bởi 18cm và chiều dài MN gấp rất nhiều lần lần chiều rộng lớn BM.

Giải:

*

Nửa chu vi hình chữ nhật BMNC bằng:

18 : 2 = 9 (cm)

Coi chiều lâu năm hình chữ nhật BMNC gồm 2 phần đều bằng nhau thì chiều rộng lớn của chính nó có một trong những phần như vậy.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật BMNC:

9 : 3 = 3 (cm)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật BMNC:

3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật BMNC:

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD:

6 x 2 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 18 = 30 (cm2)

Đáp số: 30cm2

C. BÀI TẬPhường TỰ LUYỆN

Bài 1. Tính diện tích S hình bình hành có:

a) Độ lâu năm đáy 12m, độ cao 5m

b) Độ lâu năm đáy 2m 5dm, độ cao 18dm

c) Độ lâu năm đấy 56centimet, chiều cao 7dm

Bài 2. Cho hình bình hành có:

a) Diện tích 135cmét vuông với độ nhiều năm đáy 15cm. Tính chiều cao của hình bình hành.

b) Diện tích 420dm2 và độ cao 3m. Tính độ lâu năm đáy của hình bình hành.

Bài 3. Cho hình bình hành ABCD bao gồm AB = 18centimet, AH = 10cm, BC = 12centimet. Tính độ dài đoạn thẳng AK, biết AH vuông góc với DC cùng AK vuông góc với BC.

*

Bài 4. Hình vẽ bên tất cả hình chữ nhật ABCD với hình bình hành ABMN. Biết chu vi hình chữ nhật ABCD là 84m, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 6m. Tính diện tích S hình bình hành ABMN.

See more: Caster Là Gì ? Caster Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Hiệu Suất Của Xe

*

Bài 5. Hình vẽ bên có hình bình hành ABCD với hình chữ nhật ABEG. Biết BC = 20cm, AH = 27centimet, BE = 18centimet. Tính chu vi hình chữ nhật ABEG.